А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

Управителите на болници – с отчет и пред финансовия министър

19.09.2019 / 13:30 - surgery.bg
 
 Facebook

Това реши правителството.

 

На последното си редовно заседание, Министерски съвет прие Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС). Към съществуващата Наредба, приета с ПМС № 233 от 4.09.2006 г., се добавя политиката за докладване и отчетност на състоянието и изпълнението на управленската отговорност в системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор.

Всеки ръководител на организация – първостепенен разпоредител с бюджет, която попада в обхвата на чл. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, с изключение на Висшия съдебен съвет и Сметната палата, е длъжен ежегодно да докладва за състоянието на системите за финансово управление и контрол на министъра на финансите. С цел събирането на необходимата информация и изготвянето на годишен доклад е предвидено министърът на финансите, ежегодно до 1 декември, да утвърждава въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол.

Тъй като с промените в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 13 от 12.02.2019 г., беше разширено приложното поле на закона, като към организациите от публичния сектор бяха включени търговските дружества, включително лечебните заведения с над 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала, както и техните дъщерни дружества. В Наредбата е указано изискването те също да докладват за състоянието на системите за финансово управление и контрол.

В съответствие с държавната политика за въвеждане на електронното управление, в Наредбата има изискване подаването на тази информация да е по електронен път, чрез специализирания модул „Годишно докладване“ на Министерството на финансите. С това ще се намали административната тежест и ще се отговори на новите изисквания на обществото за осигуряване на леснодостъпни услуги, информират от пресслужбата на кабинета.

Другите промени, които се предвиждат в Наредбата, се отнасят до въвеждане на задължението за публикуване на указанията за годишното докладване на интернет страницата на Министерството на финансите, с което се цели осигуряване на публичност.

 

още от Новини от деня