А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

Предлагат промени в Наредбата за придобиване на специалност

22.02.2019 / 13:30 - surgery.bg
 
 Facebook

Това информираха от здравното ведомство.

 

Предлагат промени в Наредбата за придобиване на специалностС Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Министерството на здравеопазването цели както отстраняването на всички идентифицирани проблеми и празноти в действащата Наредба № 1 от 22.01.2015г., така и въвеждането на ефективен механизъм за провеждане на държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти. Това съобщиха от МЗ.

Тъй като към настоящия момент МЗ не разполага с инструменти за въздействие при недостиг на специалисти по определени специалности или в определени региони, с промените в Наредбата Министерството предлага да субсидира базите за обучение за местата, финансирани от държавата по клинични специалности. По този начин държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти ще се провежда с финансиране от държавния бюджет и няма да е за сметка на бюджета на лечебните заведения. Лечебното заведение, получавало субсидията, ще е длъжно да назначи специализанта след придобиването на специалност за срок, равен на срока на обучението, за който е изплащана субсидията. Ако лечебното заведение или специализантът не изпълнят това задължение, е предвидено съответната страна да възстанови субсидията.
Министерството предлага специализацията по клинични специалности да се осъществява и въз основа на договор за повишаване на квалификацията, сключен между база за обучение и неин служител с придобита вече друга специалност или между висше училище и негов служител, заемащ академична длъжност. По този начин ще се постигне стабилност и предвидимост в трудовите правоотношения.
Тъй като в момента заемането на длъжностите за специализанти се извършва от работодателя по избран от него начин, което се приема от кандидатите за специализация като проява на субективизъм, то с проекта на Наредбата, МЗ предлага заемането на длъжностите за специализанти да се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда.
Министерството предлага специализацията по Обща медицина да се осъществява по общия ред за клинични специалности – въз основа на срочен трудов договор на длъжност за специализант, а не въз основа на заповед на ректора. По този начин ще бъде разрешен основният проблем с липсата на доходи по време на специализацията и ще се създаде равнопоставеност между специализантите.
Министерството на здравеопазването ще субсидира базите за обучение по Обща медицина за местата, финансирани от държавата, така и специализацията по Обща медицина няма да натоварва бюджета на лечебното заведение за първична медицинска помощ. По реда на действащата към момента Наредба специализантът не получава доходи по време на обучението си, което с предлаганите от МЗ промени ще бъде преодоляно.
Проектът на Наредбата предвижда създаване на възможност на специализантите да се отпускат стипендии със средства по европейски проекти и програми или от друг източник.
Систематизирани са текстовете, касаещи обучението за придобиване на специалност от лекарите по дентална медицина и премахване на установени към момента непълноти в условията за обучението им.
Предвижда се още да отпадне изискването таксите за обучение да бъдат обвързани с месечната минимална работна заплата за страната. По този начин ще бъде избегнато допълнителното финансово натоварване на специализантите.
МЗ предлага регламентиране на реда, по който лицата, които не са издържали държавния изпит за специалност, да могат да бъдат разпределени в изпитна комисия с различен състав.

 

още от Новини от деня